آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه اجرایی دوره دکتری (Ph.D) پژوهش محور مختص دانشجویان بین‌المللآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
گزارشنامه علمی (فرم ۱۲ صفحه ای) درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
گزارشنامه علمی درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم و فنون بابل و دانشگاه صنعتی مازندرانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
فرم خود اظهاری متقاضیان درخصوص مقالات علمی- پژوهشی بند ۳-۱ گزارش­نامه علمیآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
نامه درخواست متقاضی ارتقا و مستندات لازم جهت پیوست به پروندهآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
نمودار مراحل بررسی پرونده ارتقا در سیستم گلستانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
گزارش نامه علمی درخواست تمدید دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی اعضای هیئت علمی دانشگاهآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
Citation ۲۰۲۰آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
دومین کارگاه آموزشی- بهار ۱۳۹۶آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
چهارمین کارگاه آموزشی- زمستان ۱۳۹۷آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
آموزش درخواست ارتقا از طریق سامانه گلستانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
مصوبات تکمیلی هیات ممیزه بر اساس آیین نامه جدید ارتقاآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
شیوه نامه امتیاز دهی هیات ممیزه به روز رسانی شده در تاریخ ۹۸/۶/۲۷آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
آیین نامه ابلاغی ۹۵/۵/۱۱ وزارت علومآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
آیین نامه های وزارت علوم برای متقاضیان سهمیه دکتری استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
کاربرگ مشخصات مقالات متقاضی پذیرش دوره دکتری سهمیه استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
کاربرگ گواهی قرار گرفتن دانشجو بر اساس معدل تا نیم سال ششم در میان پانزده درصد برتر / ده درصد بعدی هم ورودی هاآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
کاربرگ تایید صحت مدارک ارسال شده توسط داوطلب پذیرش در سهمیه استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
جداول تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشیآیین‌نامه‌ها و فرم‌های جذب هیأت علمی