اداره پذیرش و ثبت نام

وظایف اداره پذیرش و ثبت نام

۱. برنامه ریزی پذیرش دانشجویان جدیدالورود در هر سال

۲. ارسال نمرات مهمان و انتقالی

۳. پیگیری و اقدام برای اجرای تصمیمات شورای آموزشی

۴. انجام امور پذیرش دانشجو در موارد متفرقه (انتقالی ها و .... انجام مکاتبات لازم در این زمینه)

5. درخواست تاییدیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ....، دریافت تاییدیه های تحصیلی مقاطع قبلی و بررسی آنها

۶. دریافت و بررسی تسویه حساب های قطعی شده دانشجویان

۷. بررسی صورتجلسات فارغ التحصیلی

8. پاسخگویی به مراجعین وانجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیر

9. امور مربوط به انتقال فرزندان هیئت علمی و میهمان

۱۰. بررسی امور مربوط به مرخصی تحصیلی

۱۱. امور مربوط به کمیسیون موارد خاص

۱۲. امور مربوط به کمیته منتخب آموزشی

۱۳. امور مربوط به تغییر رشته و گرایش

۱۴. تهیه و تنظیم فرمهای خلاصه وضعیت دانشجو جهت ارسال به وزارت علوم

۱۵. امور مربوطه به دوره های آزاد جهت معرفی دانشجویان فاقد سنوات ،ترمیم معدل، بازگشت به تحصیل و ادامه تحصیل

۱۶. رسیدگی و جوابگویی به کلیه مکاتبات مربوط به امور حین تحصیل

۱۷. اخذ تعهد انجام امور آموزشی در مهلت مقرر

۱۸. تایید یه مبنی بر فعال بودن دانشجویان متقاضی به سفر های زیارتی

۱۹. دریافت فرمهای مهمان و انتقال برای بررسی احراز شرایط

۲۰. تفکیک کردن فرمها بر اساس شرایط آنها ( شبانه بودن، نداشتن یا داشتن کد برای متقاضیان انتقال و غیره

۲۱. آماده کردن پرونده های مهمان و انتقال رسیده و ارسال آنها به تفکیک رشته به دانشکده ها

۲۲. دریافت فرمهای متقاضیان تغییر رشته دانشجویان همین دانشگاه و بررسی وضعیت آنها و آماده کردن پرونده های واجد شرایط و ارسال به دانشکده ها

۲۳. پی گیری موضوع دریافت نتایج بررسی پرونده ها از دانشکده ها

۲۴. دریافت نتایج بررسی پرونده های مهمان و انتقال دانشجویان این دانشگاه و در صورت لزوم، اقدام برای ایجاد ترم و  تغییر وضعیت آنها

۲۵. اعلام نتایج بررسی پرونده های مهمان و انتقال به دانشجویان متقاضی

۲۶. رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان که از تقاضای خود انصراف داده اند

۲۷. انجام تسویه حساب دانشجویان مهمانی که که یک یا دو ترم در این دانشگاه تحصیل کرده و قصد بازگشت دارند. گرفتن کارنامه و انجام مراحل اداری آن ( تهیه نامه و تایپ و دبیرخانه ) و ارسال آنها به دانشگاههای مبداء

۲۸. ارسال پرونده های دانشجویان دانشگاه که به سایر دانشگاههای کشور منتقل شده اند

۲۹. تخصیص واحد به دانشجویان ورودی جدید

۳۰. تهیه گواهی ثبت نام و شناسنامه دانشجویی و نظارت بر ثبت نام دانشجویان جدیدالورود