آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های کارشناسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱آئین نامه های کارشناسی۰۷ آذر ۱۴۰۱
شیوه نامه دوره کوآپآئین نامه های کارشناسی۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
فرم صلاحیت تدریس اساتید مدعوفایل های مقطع کارشناسی
شیوه¬نامه برگزاری امتحانات غیرحضوری نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰فایل های مقطع کارشناسی
سربرگ پاسخنامه امتحان پایان نیمسال اول ۴۰۰-۴۰۱فایل های مقطع کارشناسی
تعهد محضری پذیرفته‌شدگان مقطع ارشد دانشگاه آزادفایل های مقطع کارشناسی
غیبت در جلسه امتحانفایل های مقطع کارشناسی
حذف کلیه دروس نیمسال (از طریق پیشخوان درخواست بررسی مشکلات آموزشی در سامانه گلستان انجام شود)فایل های مقطع کارشناسی
لیست نمرهفایل های مقطع کارشناسی
درخواست تغییر نمره / بازشدن سیستم گلستانفایل های مقطع کارشناسی
گزارش غیبت ۳⁄۱۶ دانشجو (از طریق پردازش ۱۳۷۳۰ توسط استاد انجام شود)فایل های مقطع کارشناسی
معرفی به استاد (این فرم منسوخ شده و از طریق پیشخوان خدمت درخواست داده شود)فایل های مقطع کارشناسی
معرفی به استاد بین دانشکده (این فرم منسوخ شده و از طریق پیشخوان خدمت درخواست داده شود)فایل های مقطع کارشناسی
تطبیق واحد دانشجویان انتقالی / تغییررشته/ مهمانفایل های مقطع کارشناسی
مرخصی تحصیلی (این فرم منسوخ شده و از طریق پیشخوان درخواست بررسی مشکلات آموزشی در سامانه گلستان انجام شود)فایل های مقطع کارشناسی
درخواست انتقال / انتقال توأم با تغییر رشتهفایل های مقطع کارشناسی
درخواست تغییر رشته داخلی (این فرم منسوخ شده و از طریق پیشخوان خدمت در سامانه گلستان انجام شود)فایل های مقطع کارشناسی
درخواست انصراف از تحصیلفایل های مقطع کارشناسی
معرفی مهمان ترم تابستان (این فرم منسوخ شده و از طریق پیشخوان خدمت درخواست داده شود)فایل های مقطع کارشناسی
درخواست مهمان ترمی (این فرم منسوخ شده و از طریق پیشخوان خدمت درخواست داده شود)فایل های مقطع کارشناسی