ساختار سازمانی اداره کل آموزش

 

دکتر سیدرضا شعبانیان

مدیر اداره کل آموزش

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن تماس: 01135501227

shabanian@nit.ac.ir