اطلاعیه اداره کل آموزش

اطلاعیه ارسال مدارک ثبت نام نودانشجویان کارشناسی ۱۴۰۰ به صورت پستی

اطلاعیه ارسال مدارک ثبت نام نودانشجویان کارشناسی ۱۴۰۰ به صورت پستی

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی باید طبق اطلاعیه پیوست مدارک فیزیکی خود را به صورت پستی تا تاریخ ۵ آبان به دانشگاه ارسال نمایند. لطفا جهت ارسال مدارک به صورت صحیح، حتما اطلاعیه پیوست را مطالعه نمایید.

ادامه مطلب