آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
گزارشنامه علمی (فرم ۱۲ صفحه ای) درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
گزارشنامه علمی درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم و فنون بابل و دانشگاه صنعتی مازندرانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
فرم خود اظهاری متقاضیان درخصوص مقالات علمی- پژوهشی بند ۳-۱ گزارش­نامه علمی دانشگاه‌ صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه‌ علوم و فنون بابل و دانشگاه صنعتی مازندرانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
نامه درخواست متقاضی ارتقا و مستندات لازم جهت پیوست به پروندهآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
نمودار مراحل بررسی پرونده ارتقا در سیستم گلستانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
گزارش نامه علمی درخواست تمدید دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی اعضای هیئت علمی دانشگاهآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
Citation ۲۰۲۰آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
دومین کارگاه آموزشی- بهار ۱۳۹۶آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
چهارمین کارگاه آموزشی- زمستان ۱۳۹۷آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
آموزش درخواست ارتقا از طریق سامانه گلستانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
اصلاحیه مصوبات تکمیلی هیأت ممیزه - قابل اجرا از ۲۸-۴-۱۴۰۲آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
شیوه نامه امتیاز دهی هیات ممیزه به روز رسانی شده در تاریخ ۹۸/۶/۲۷آیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه
آیین نامه ابلاغی ۹۵/۵/۱۱ وزارت علومآیین‌نامه‌ها و فرم‌های هیأت ممیزه