آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
درخواست مدارک دانشگاهی المثنی (گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و ریزنمرات تأیید شده)آیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه اجرایی دوره دکتری (Ph.D) پژوهش محور مختص دانشجویان بین‌المللآیین‌نامه‌ها و فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد (برای ورودیهای ۹۷ و پس از آن)مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد (برای ورودی‌های ۹۴ و پس از آن)مقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره کارشناسی ارشد (برای ورودی‌های ۹۳ و قبل) و راهنمای آموزشی مرتبطمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
مقررات مربوط به ارائه واحد سمینار تخصصی دوره کارشناسی ارشدمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت دوممقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
Template پایان نامه (رساله) دانشجویان تحصیلات تکمیلیمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره دکتری تخصصی -ورودی‌های ۹۷ و پس از آنمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره دکتری تخصصی -ورودی‌های ۹۵ و پس از آنمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
آئین نامه اجرائی دوره دکتری تخصصی -ورودی‌های ۹۴ و قبلمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
شیوه نامه اجرائی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور دانشجویان دکتری و ضوابط استفاده از این فرصتمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
نسخه نهائی آئین نامه تدریس و حق التدریس اعضاء هیات علمی دانشگاهمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
درخواست ایجاد رشتهمقررات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
فرم‌های تصویب موضوع و ارائه سمینار تخصصی کارشناسی ارشدفرم‌های ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تعریف و تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد (Proposal)فرم‌های ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه و درخواست تمدید سنوات پنجم و ششمفرم‌های ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم درخواست تمدید سنوات پنجم و ششم ویژه دانشجویان شیوه آموزش محورفرم‌های ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرم‌های ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم درخواست تمدید سنوات بیش از حد مجاز در کمیسیون موارد خاص دانشگاهفرم‌های ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد