معرفی گروه برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

شرح وظایف

برنامه ریزی آموزشی

- برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات، تسهیلات، تجهیزات و نیروهای انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه.

- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس و بازنگری برنامه های درسی در کلیه مقاطع تحصیلی با توجه به آخرین پیشرفت های علمی جهت ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.

- نظارت بر نحوه ارایه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصل های مصوب.

- انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

- برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه اعضاءهیات علمی دانشگاه.

توسعه آموزش

- پیشنهاد مربوط به ایجاد یا تفکیک دانشکده، ایجاد گروه آموزشی، ایجاد و اجرای رشته ها و گرایش های جدید، تغییر عنوان گروه های آموزشی، تغییر عنوان رشته ها و گرایش های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی و انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، با همکاری واحدهای مربوط .

- انجام بررسی های لازم به منظور تعیین تعداد عضو هیات علمی مورد نیاز گروه های آموزشی، با رعایت ضوابط تشکیلاتی دانشگاه و با توجه به دروس عملی و نظری، استانداردهای بین المللی و امکانات دانشگاه با همکاری دانشکده ها و سایر واحدهای مربوطه.

- برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های آموزشی.

- بررسی، مطالعه و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص ایجاد دانشکده ها، شعب و پردیس ها به مراجع ذی ربط.