تماس با اداره آموزش کل

تماس با اداره آموزش کل


 نشانی: بابل - خیابان شریعتی - نبش معلم ۷ - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - ساختمان اداره کل آموزش

 پست الکترونیکی: ----

 تلفن: ۰۱۱۳۲۳۱۲۲۶۱ 

 نمابر: ۰۱۱۳۲۳۳۲۰۷۱ داخلی ۱۲۲۸

 کدپستی: ۴۷۱۴۸۷۱۱۶۷