تماس با اداره آموزش کل

تماس با اداره آموزش کل


 نشانی: بابل - خیابان شریعتی - نبش معلم ۷ - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - ساختمان اداره کل آموزش

 پست الکترونیکی: edu.bsc@nit.ac.ir

 تلفن: 01135501227

 نمابر: 01135501228

 کدپستی: 4714871167