شهریه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت دوم

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نوبت دوم، مطابق جدول زیر می باشد. دانشجویان روزانه نیز در شرایط تمدید سنوات تحصیلی, مشمول پرداخت شهریه مطابق این جدول خواهند بود. برای دانشجویان دکتری روزانه ورودی ۸۸ و مابعد نیز مطابق جدول زیر عمل خواهدگردید.

 جدول شهریه دوره کارشناسی ارشد- نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل

(اعلام شده از سوی سازمان سنجش در دفترچه راهنمای شماره ۲ سنجش و بعد از سال ۹۴ مطابق مصوبه هیات امناء)

دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم، ورودی

شهریه ثابت هر نیمسال
(
به ریال)

شهریه متغیر هر واحد (به ریال)

شهریه هر واحد پایان نامه (به ریال)

ملاحظات

نظری

عملی

تئوری

آزمایشگاهی

۹۰ و ۹۱

۳.۰۰۰.۰۰۰

۶۰۰.۰۰۰

۷۵۰.۰۰۰

۱.۷۵۰.۰۰۰

۱.۷۵۰.۰۰۰

مطابق اعلام سازمان سنجش

۹۲

۴.۰۰۰.۰۰۰

۸۰۰.۰۰۰

یک و نیم برابر شهریه دروس نظری

۲.۰۰۰.۰۰۰

۲.۵۰۰.۰۰۰

مطابق اعلام سازمان سنجش

۹۳

۵.۰۰۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

یک و نیم برابر شهریه دروس نظری

۲.۵۰۰.۰۰۰

۳.۱۲۵.۰۰۰

مطابق اعلام سازمان سنجش   

۹۴

۶.۰۰۰.۰۰۰

۱.۲۰۰.۰۰۰

یک و نیم برابر شهریه دروس نظری

۳.۰۰۰.۰۰۰

۳.۷۵۰.۰۰۰

تا ۲۰% مطابق مصوبه هیات امناء جلسه دوم از دوره چهارم ۲۷/۱۰/۹۳

۹۵

۶.۵۰۰.۰۰۰

۱.۳۰۰.۰۰۰

۱.۸۵۰.۰۰۰

۳.۳۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

مجموع ۷۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال برای یک دوره ۴ ترم- مصوب ش.دانشگاه مورخ ۳۰/۵/۹۵    

۹۶

۶.۸۰۰.۰۰۰

۱.۳۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۳.۸۰۰.۰۰۰

۳.۸۰۰.۰۰۰

 

مجموع ۸۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال برای یک دوره ۴ ترم- مصوب هیات امناء دانشگاه

 ۹۷ ۷.۱۴۰.۰۰۰ ۱.۴۳۰.۰۰۰ ۷.۱۴۰.۰۰۰ ۳.۹۹۰.۰۰۰  ۴.۸۰۰.۰۰۰  مجموع ۸۹.۶۸۰.۰۰۰ ریال برای یک دوره ۴ ترم- مصوب هیات امناء دانشگاه

۹۸

۷.۸۵۰.۰۰۰  ۱.۵۷۰.۰۰۰ ۲.۴۲۰.۰۰۰  ۴.۳۹۰.۰۰۰  ۵.۲۸۰.۰۰۰  مجموع ۹۸۵۶۰۰۰۰ریال برای یک دوره ۴ ترم- مصوب هیات امناء دانشگاه
 ۹۹ ۸.۶۳۵.۰۰۰  ۱.۷۲۷.۰۰۰  ۲.۶۶۲.۰۰۰   ۴.۸۲۹.۰۰۰   ۵.۸۰۸.۰۰۰   مجموع ۱۰۸۴۱۶۰۰۰ریال برای یک دوره ۴ ترم- مصوب هیات امناء دانشگاه
1400 9.330.250 1.986.050 3.061.300 5.553.350 6.679.200 مجموع 12467840۰ریال برای یک دوره ۴ ترم- مصوب هیات امناء دانشگاه
1401 11.196.300 2.383.260 3.673.560 6.664.020 8.015.040 مجموع 14961408۰ریال برای یک دوره ۴ ترم- مصوب هیات امناء دانشگاه

 

جدول شهریه دکتری نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل

دانشجویان دکتری تخصصی نوبت دوم، ورودی

شهریه ثابت هر نیمسال (به ریال)

شهریه متغیر هر واحد (به ریال)

شهریه هر واحد جبرانی (به ریال)

شهریه هر واحد پایان نامه
(به ریال)

جمع شهریه برای کل دوره ( ۸ نیمسال تحصیلی) (به ریال)

ملاحظات

نظری

عملی

۹۳

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

۶.۷۵۰.۰۰۰

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰

مصوبه هیات امناء-جلسه ۴ از دوره ۴ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴

۹۴

۴۲.۵۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

۸.۰۰۰.۰۰۰

۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰

مصوبه هیات امناء-جلسه ۴ از دوره ۴ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴    

۹۵

۴۶.۶۰۰.۰۰۰

۴.۴۰۰.۰۰۰

۵.۵۰۰.۰۰۰

۱.۱۰۰.۰۰۰

۸.۸۰۰.۰۰۰

۶۳۶.۸۰۰.۰۰۰

مصوب ش.دانشگاه مورخ ۳۰/۵/۹۵    

۹۶

۴۸.۹۳۰.۰۰۰

۴.۶۲۰.۰۰۰

۵.۷۷۵.۰۰۰

۱.۱۰۰.۰۰۰

۹.۲۴۰.۰۰۰

۶۶۸.۶۴۰.۰۰۰

مصوب هیات امناء دانشگاه

 ۹۷  ۵۱.۳۷۰.۰۰۰  ۴.۸۵۱.۰۰۰  ۶.۰۶۰.۰۰۰  ۱.۱۰۰.۰۰۰  ۹.۷۰۰.۰۰۰  ۶۸۵.۱۷۲.۰۰۰  مصوب هیات امناء دانشگاه
 ۹۸   ۵۶.۵۰۰.۰۰۰   ۵.۳۳۶.۰۰۰   ۶.۶۶۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰
 

تئوری۹.۹۰۰.۰۰۰

آزمایشگاهی۱۰.۶۷۰.۰۰۰

  ۷۵۳.۶۳۲.۰۰۰   مصوب هیات امناء دانشگاه
۹۹   ۶۲.۱۵۰.۰۰۰  ۵.۸۶۹.۶۰۰  ۷.۳۲۶.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰

تئوری۱۰.۸۹۰.۰۰۰

آزمایشگاهی۱۱.۷۳۷.۰۰۰

 

۸۲۸.۹۹۵.۲۰۰

   مصوب هیات امناء دانشگاه
               

 

 *-میزان افزایش شهریه در سال ۹۴، برای کل دوره (۸ نیمسال تحصیلی)، به نسبت سال ۹۴-۹۳، به میزان ۱۰% است.

**-افزایش شهریه تا سقف ۱۲% نسبت به سال ۹۴، مطابق مصوبه هیات امناء دانشگاه می باشد.

مطابق مصوبه شورای دانشگاه مورخ ۹۳/۳/۵ ، همچنین هیات امناء دانشگاه، در صورت موافقت با تمدید سنوات دانشجویان دکتری روزانه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نیز کمیسیون موارد خاص دانشگاه، میزان اخذ شهریه ما به ازاء سنوات اضافه به قرار زیر می باشد.

سال ورود

سنوات

مبلغ شهریه

۸۸

دوزادهم و نیمسالهای بعدی

هر نیمسال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۸۹

یازدهم و نیمسالهای بعدی

هر نیمسال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۹۰ و ۹۱

یازدهم و نیمسالهای بعدی

هر نیمسال ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۹۲

یازدهم و نیمسالهای بعدی

هر نیمسال ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۹۳ و ۹۴

یازدهم و نیمسالهای بعدی

هر نیمسال مبلغ معادل شهریه ثابت دانشجویان دکتری نوبت دوم هم ورودی

۹۵ و بعد

دهم و نیمسالهای بعدی

هر نیمسال مبلغ معادل شهریه ثابت دانشجویان دکتری نوبت دوم هم ورودی