ساختار سازمانی هیأت ممیزه

 اعضای محترم ششمین دوره هیأت ممیزه مستقل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

بر اساس احکام صادره از سوی مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(مدت دوره از 1401/05/26 لغایت 1403/05/26)