آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه های کارشناسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱دستورالعمل سازمان امور دانشجویان در خصوص هزینه مربوط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه برای اجرا از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱آئین نامه های کارشناسی۰۷ آذر ۱۴۰۱
شیوه نامه دوره کوآپآئین نامه های کارشناسی۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۹۳ و پس از آنآئین نامه های کارشناسی
شیوه نامه حذف دروس و غیبت در جلسه امتحاناتآئین نامه های کارشناسی
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتیآئین نامه های کارشناسی
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلیآئین نامه های کارشناسی
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۹۷ و پس از آنآئین نامه های کارشناسی
خلاصه آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی ۹۷ و پس از آنآئین نامه های کارشناسی
آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه هاآئین نامه های کارشناسی
آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشانآئین نامه های کارشناسی
آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتازآئین نامه های کارشناسی
آیین نامه انتخاب پروژه تخصصی برتر کارشناسیآیین نامه انتخاب پروژه تخصصی برتر کارشناسیآئین نامه های کارشناسی
دستورالعمل لغو تعهد خدمت آموزش رایگان و دریافت دانشنامه جهت دانش آموختگان دوره روزانهآئین نامه های کارشناسی
آیین نامه برگزاری بازدیدهای علمی-آموزشی دانشجویان، مصوب شورای دانشگاه مورخ ۹۸/۰۲/۱۰آئین نامه های کارشناسی
آئین نامه دوره کهاد (فرعی)آئین نامه های کارشناسی