آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم قطعی انصراف از استفاده از سهمیه استعداد درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
کاربرگ سنجش داوطلب بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشدآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
کاربرگ درخواست شرکت در طرح استاد محوری برای پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
آیین نامه های وزارت علوم برای متقاضیان سهمیه کارشناسی ارشد استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
آیین نامه های وزارت علوم برای متقاضیان سهمیه دکتری استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
کاربرگ مشخصات مقالات متقاضی پذیرش دوره دکتری سهمیه استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
کاربرگ گواهی قرار گرفتن دانشجو بر اساس معدل تا نیمسال ششم در میان بیست درصد برتر هم ورودیهاآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان
کاربرگ تایید صحت مدارک ارسال شده توسط داوطلب پذیرش در سهمیه استعدادهای درخشانآیین‌نامه‌ها و فرم‌های استعداد درخشان