برگزاری آزمون جامع دکتری

تقویم زمانی برگزاری آزمون جامع خردادماه 1401

زمان برگزاری آزمون کتبی: سه شنبه و چهارشنبه  17 و 18 خردادماه

تاریخ آزمون شفاهی: از 31 خرداد ماه به مدت یک هفته، به تشخیص و اعلام دانشکده

دانشجویان قبل از ساعت ۷:۴۵  صبح در محل سالن امتحان حاضر باشند.

امتحان رأس ساعت ۸ صبح، آغاز خواهدشد.

مکان: ساختمان شماره یک برق  -  طبقه اول- سالن امتحانات

همچنین:

1- به همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

2- دانشجویان در صورت مجاز بودن به استفاده از ماشین حساب، فقط می توانند از ماشین حساب شخصی غیرقابل برنامه ریزی خود استفاده نمایند و در طول برگزاری امتحان، مجاز به عاریت گرفتن وسایل دیگر دانشجویان نمی باشند.

3- قبل از ورود به سالن امتحان، از خاموش بودن تلفن همراه، اطمینان حاصل گردد.

4- به همراه داشتن کیف و هرگونه وسایل اضافی در سالن امتحان ممنوع می باشد.