لیست رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلات تکمیلی

مقطع

کارشناسی ارشد

اولین دوره ایجاد رشته

مقطع

دکترای تخصصی

اولین دوره ایجاد رشته

دانشکده

علوم پایه

ریاضیات و کاربردها - آنالیز      

مهر 88

ریاضیات و کاربردها - آنالیز    

مهر 98

ریاضیات و کاربردها - جبر         

مهر 88

ریاضیات و کاربردها - هندسه       

مهر 88

ریاضی کاربردی -  آنالیز عددی        

مهر 91

فیزیک اپتیک و لیزر            

مهر 90

فزیک پلاسما               

مهر 90

فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها

مهر 91

شیمی تجزیه            

بهمن 91

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق  -  سیستم های قدرت

مهر 73

مهندسی برق قدرت        

بهمن 86

مهندسی برق - ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

مهر73

مهندسی برق - الکترونیک  

بهمن 86

مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

مهر 79

مهندسی برق - کنترول    

بهمن 84

مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

مهر 79

مهندسی برق مخابرات    

مهر 89

مهندسی برق سیستم های الکترنیک دیجیتال

مهر 79

مهندسی پزشکی بیوالکتریک 

مهر 96

مهندسی برق - کنترول   

مهر 84

مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

مهر 88

مهندسی برق مخابرات سیستم

مهر 88

مهندسی پزشکی بیوالکتریک

مهر 90

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

بهمن 95

مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر

مهر 91

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

مهر 400

دانشکده مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی    

مهر 76

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید    

مهر 82

مهندسی مکانیک ساخت و تولید   

مهر 79

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  

بهمن 84

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (زمینه های تخصصی/دینامیک کنترول و ارتعاشات/مکانیک و جامدات)

مهر 78

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 

بهمن 86

مهدسی معماری کشتی - سازه ی کشتی

مهر 91

مهندسی مکاترونیک     

مهر 99

دانشکده مهندسی مواد و صنایع

مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مهر 88

مهندسی مواد               

بهمن 93

مهندسی نانو فناوری نانو مواد  

مهر 96

مهندسی پزشکی بیو متریال   

مهر 97

مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره ی  تامین

بهمن 95

مهندسی صنایع سیستم های سلامت

بهمن 95

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم  

مهر 93

دانشکده مهندسی عمران

مهندسی عمران سازه           

مهر 74

مهندسی عمران سازه     

بهمن 86

مهندسی عمران ژئوتکنیک      

بهمن 77

مهندسی عنران ژئوتکنیک   

مهر 90

مهندسی عمران -  محیط زیست

مهر 75

مهندسی عمران - محیط زیست 

بهمن 91

مهندسی عمران - مهندسی زلزله  

مهر 89

مهندسی عمران - زلزله     

مهر 92

مهندسی عمران - راه و ترابری

مهر90

مهندسی عمران - راه و ترابری

مهر 91

مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

مهر 90

مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

مهر 92

مهندسی عمران - سواحل و بنادر سازه های دریایی

مهر 96

مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی

مهر 400

مهندسی نقشه برداری - نقشه برداری و فتوگرامتری

مهر 98

مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مهر 92

مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی GIS

مهر 400

دانشکده مهندسی شیمی

مهندسی شیمی- بیو تکنولوژی 

مهر91

مهندسی شیمی     

مهر 87

مهندسی شیمی - فرایند های جداسازی

مهر80

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی 

مهر84

مهندسی شیمی - ترمو سینتیک و کاتالیست

مهر80

مهندسی شیمی - مهندسی فرایند  

مهر95

جمع

45

20