مسابقه تجربیات موفق دستیاران آموزشی

تعداد بازدید:۳۶۷

                          

 

گزارش دو صفحه ای و کلیپ توضیحات را حداکثر تا تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ به ایمیل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه ارسال نمایید.

Email: edu.plan.nit@gmail.com

اثر برتر پس از داوری، معرفی و در هفته سرآمدی آموزش از آن تقدیر خواهد شد.