ساختار سازمانی هیأت ممیزه

ترکیب جدید اعضای محترم هیات ممیزه دوره پنجم دانشگاه بر اساس حکم مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اردیبهشت ماه ۹۹